Menu
Your Cart

Terms & Conditions

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky v e-shopu spiceindia.cz potvrzuje, že souhlasí s Obchodními podmínkami pro dodávku zboží. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

E-shop hurrycurry.cz Vám nabízí možnost pohodlného nákupu přímo z Vašeho domova. V případě jakýchkoliv dotazů ke zboží nás kontaktujte. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je pravdivé vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží.

PLATBA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

Možnosti zaplacení zboží : • platba hotově na místě při osobním odběru v restauraci Hurry Curry • platba kartou na místě při osobním odběru v restauraci Hurry Curry • platba hotově dobírkou kurýrovi

 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUČENÍ SUBJEKTU

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Miah Group s.r.o. (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou

Miah Group s.r.o.
IČ: 04635990 DIČ: CZ04635990
Sídlo/adresa: Na Maninách 1149/32, Prague 7-Holešovice
email: nirob27fh@yahoo.com
telefon: +420 777 719 918

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
Účelem zpracování osobních údajů je
vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje
po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).
po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby
podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
zajišťující marketingové služby,
za účelem zaúčtování daňových dokladů v souladu se smlouvou a s obecně závaznými právními předpisy v rozsahu:
– jméno a příjmení, titul,
– poštovní adresa,
– fakturační adresa,
– mailová adresa,
– telefonický kontakt,
– údaje o bankovním spojení,
– údaje o předmětu plnění Správce.

VI. Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte
právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Způsob a možnosti oprávněné reklamace:

 

Hurry Curry doporučuje na místě zkontrolovat, jestli doručené zboží souhlasí

s objednávkou. Pokud je cokoliv v nepořádku, je zapotřebí neprodleně zavolat na provozovnu, kde byla objednávka uskutečněna. Telefonický kontakt viz www.hurrycurry.cz Pokud není dodržena kvalita, či je dovezen produkt v rozporu s objednávkou, bude taktéž nabídnuta výměna za nový produkt, nebo sleva z příští objednávky. Produkt lze reklamovat pouze v den, kdy byl zakoupený. Reklamace prosím řešte ihned telefonicky, nebo na objednávkový email dané provozovny, viz www.hurrycurry.cz.

 

Reklamace vyřizujeme pouze v průběhu otevírací doby, nebo obratem po dodání

objednaného produktu, pokud by byl dovezen po skončení otevírací doby. Pro nahlášení reklamace si připravte Vaši účtenku, kterou jste obdrželi od řidiče, případně číslo objednávky.

 

Pro vyřízení reklamace budeme potřebovat nahlásit číslo účtenky. Reklamované zboží Vám nemůžeme vyměnit, ani zlevnit pokud nepředložíte účtenku. Je v zájmu zákazníka, aby si při převzetí objednávky zkontroloval, že zboží, které obdržel, je to co si objednal. Pokud zákazník obdrží jiný produkt, než si objednal a nechce ho, bude mu co nejrychleji dodán objednaný produkt, čímž není dotčena možnost slevy na již dodaný produkt. Chybí-li na dodaném produktu přídavek, který si objednal, je nutno zaplatit pouze dodaný produkt, nikoliv nedodaný přídavek. Reklamovat lze pouze objednávky, resp. produkty, které byly zakoupeny v den reklamace.

 

Rozvozce je povinen Vám vydat vytištěnou účtenku, pokud toto neučiní, nemáte

povinnost za dodané produkty zaplatit. V rámci součinnosti Vás žádáme o přepočítání

vrácené částky. Potvrzením a odesláním objednávky nebo sdělením při telefonické objednávce dáváte souhlas k dalšímu využití Vámi uvedených osobních údajů za účelem registrace v zákaznické databázi a zasíláním pravidelných aktualit, nebo e-mailů s nabídkou aktuálních akcí a kampaní.

 

IX. Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.